Der må ikke opbevares forholdsmæssige dyre genstande i rummet f.eks smykker, pelse, kontanter, dyre malerier el. lign. ligesom krudt, kugler, sprængstoffer og fyrværkeri osv. naturligvis ikke er tilladt at opbevare.

  • Prisen på leje af depotrum afhænger af størrelse. Priserne starter ved kr. 200,00/måned.

Pris eks.:  2,6 m2 (6,5 m3) –  kr. 200,-/md………..3,4 m2 (8,5 m3) – kr. 300,-/md……….6 m2 (15 m3) – kr. 400,-/md…….. …………….12 m2  (30 m3) – kr. 690,-/md………….18 m2  (45 m3) – kr. 1000,-/md

  • Nøgle afleveres i postkassen Fyrrely 9 efter endt leje.

Bilag 1- Almindelige bestemmelser for leje af depotrum

§1. Det lejede
1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet depotrum/pulterrum.
Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor det lejede depotrum/pulterrum, udover
tilkørselsforhold og aflæsningsplads.
1.2 Indflytning i pulterrummet/depotrummet kan påbegyndes kl 10.00 ved lejemålets startdato.
1.3 Leje af depotrummet/pulterrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af kontrakten/
lejeaftalen, samt af nærværende almindelige bestemmelser.

§2. Det lejedes anvendelse
2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende,
letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare
dyr i det lejede depotrum/pulterrum.
2.2 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.
2.3 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede
depotrum/pulterrum. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o. lign.
2.4 Lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt. Lejer har kun krav på adgang til den bygning
på ejendommen hvor lejers rum findes.
2.5 Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede depotrum/
pulterrum.
2.6 Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse
heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
2.7 Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af
personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand
benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes har lejer ingen fremlejeret eller
afståelsesret.
2.9 Lejer må ikke tilslutte strømforbrugende maskiner/instrumenter til stikkontakt i lokalet.

§3. Risiko og forsikring
3.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at informere eget
forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.
3.2 Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt.
tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr,
vandskade, hærværk mv.
3.3 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, eller for skader på tredjemands effekter, såfremt
skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede depotrum /
pulterrum.

§4. Adgangsbestemmelser for det lejede
4.1 Lejer har adgang til det pågældende depotrum/pulterrum/opbevaringsrum via nøgle til dør til ejendommen.
Ved underskrift af lejekontrakt udleveres 1. stk. nøgle til lås til døren. Nøglen afleveres tilbage
til udlejer senest ved lejemålets ophør. Nøglen er strengt personlig og må ikke overdrages til tredjemand
af lejer. Lejer er ansvarlig for brug og misbrug af nøglen. Ved bortkomst af nøglen er lejer forpligtet til
hurtigst muligt at underrette udlejer herom. Ved bortkomst af nøgle betales kr. 75,- for ny nøgle.
4.2 Det påhviler enhver lejer at forlade bygningen med aflåst dør til ejendommen.
4.3 Der er adgang alle ugens dage fra kl. 7.00 til 22.00.

§5. Adgang til og tilsyn med det lejede
5.1 Det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand
uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse til udlejer, såfremt det lejede ikke lever op
til disse krav.
5.2 Ved lejemålets påbegyndelse skal der underskrives en lejekontrakt. Der skal her kunne fremvises
gyldig billedlegitimation med personnummerangivelse.
5.3 Det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum aflåses af lejer med lejers egen hængelås. Således
er lejer selv ansvarlig for korrekt aflåsning.
5.4 Udlejer forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdende kræver
det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine
rettigheder i henhold til salgsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det
lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation,
vedligeholdelse m.m.
5.5 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne
fra ejendommen, og de skal stilles tilbage i samme stand efter endt brug.

§6. Lejens størrelse, betaling og regulering
6.1 Lejens størrelse fremgår af lejeaftalen.
6.2 Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden, medmindre andet fremgår af lejeaftalen. Ved
for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er
lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.
6.3 Der fremsendes ikke særskilt opkrævning vedrørende leje.
6.4 Lejen forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3% af den umiddelbart før reguleringen
gældende leje.

§7. Lejers misligholdelse
7.1 Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 7 dage er udlejer berettiget til at forhindre
lejers adgang til det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum.
7.2 Ved lejerestance med mere end 14 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående
varsel.
7.3 Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje, indtil lejer har
fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet
uaflåst.

§8. Fraflytning og aflevering
8.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 20.00 på fraflytningsdagen,
dvs. sidste dag i måneden.
8.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at
betale de faktiske afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 300 kr.
8.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen,
hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre.
8.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den
kommende måned samt en afgift på 150 kr. pr. overskreden dag indtil fraflytning.
8.5 Det lejede skal afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte
det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

§9. Tilbageholdsret og salgsfuldmagt
9.1 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der
forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.
9.2 Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod
lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.
9.3 Gods der opbevares i det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum på tidspunktet for udlejers
spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have
mod lejer.
9.4 Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst
mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede
depotrum/pulterrum/opbevaringsrum. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer,
måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger
ved bortsalget, dog minimum 500 kr.
9.5 Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt
påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler skyldig leje – inden udløbet
af den påkrævede fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer
10 dages forudgående varsel om bortsalg.

§10. Øvrige bestemmelser
10.1 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.
10.2 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og emailadresse samt
tlf. nr. Adresseændring og ændring af tlf. nr. med mere skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som
udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
10.3 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden
vil blive bortskaffet for lejers regning.
10.4 Det forudsættes, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer der er i besiddelse af
nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har
lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden måde dokumentere at
have adgang til det lejede.
10.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt,
og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.
10.6 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.